Dražba lesního pozemku


Zemědělské družstvo Chýšt´

nabízí k prodeji lesní pozemek včetně porostu v k.ú. Pravy parcela č. 653 o výměře      5207 m2.

Prodej proběhne formou dražby 13. března 2020 v 13 hodin

v kanceláři ředitele družstva Chýšt´ 24.

Vyvolávací cena je stanovena ve výši 36 000,- Kč (třicetšesttisíckorunčeských), minimální příhoz se stanovuje ve výši 1 000,- Kč. Dražební jistina je splatná před konáním dražby a stanovuje se na 5 000Kč

Znalecký posudek je k dispozici u ředitele družstva.

Ing. Jaroslav Wohlhöfner v.r.

prokurista

V Chýšti dne 27. 2. 2020